#12-bis しらすの生態を知ろう (Gota, Kondo, Yuda)

Gota Shirato, Kondo Ryosuke, Yuki Yuda discussed…

しらすの生態を知ろう

Image by 浩之 梶 from Pixabay

Podcastアプリにチャプタ機能があれば気になるトピックにスキップすることができます。