#11-bis 走り練習とシンスプ (Gota, Kondo, Yonehara, Yuda)

Gota Shirato, Kondo Ryosuke, Yuki Yonehara, Yuki Yuda discussed…

高校部活と走り練習, シンスプ

Podcastアプリにチャプタ機能があれば気になるトピックにスキップすることができます。